Gloriette park, Meerssen
Ruimtelijke begrenzing

Visie & Programma

In het Buitengoed Geul & Maas wordt samen met bewoners, gebruikers, ondernemers en overheid gewerkt aan behoud, beheer en (her)ontwikkeling (inclusief het zoeken naar nieuwe economische dragers) van het cultuurhistorisch erfgoed. Om toekomstige ontwikkelingen integraal te kunnen realiseren via een programmatische aanpak is een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied. Deze gebiedsvisie is van de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht en de Provincie Limburg samen.